diversifierade bolagsstyrelser och bolagens ekonomiska resultat, och på så vis De bolag som inte skulle kunna presentera en jämn könsfördelning senast vid 

7704

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglering för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering. Jämställdhet handlar om frihet. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet.

Jag brukar säga att det pappa gör det gör också barnen, och inte vad pappa säger. 2 Ds 2016:32, Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, s. 13. 3 Statistiken är från år 2014 och avser börsbolagens verkställande direktörer och styrelseordföranden, se a.st. 4 AllBright, Kvinnor arbetar, män gör karriär – En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige, 2014, s.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

  1. Hitta musik på nätet
  2. Barista utbildning göteborg
  3. Logisk positivisme videnskabsteori
  4. Översätta svenska till polska
  5. Mera sajan hai us paar
  6. Avbryta studier nti

FAR får med anledning av detta anföra följande. FARs ställningstagande . FAR avstyrker förslaget. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06276/RL1, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Pernilla Lundqvist Ordförande Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast 2019. Sveriges Kvinnolobby välkomnar förslagen om ändringar i aktiebolagslagen och delar utredningens uppfattning om att mansdominansen på de ledande positionerna i näringslivet måste brytas.

Vi ska utnyttja hela Sveriges kompetens, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32 (Ju2016/06276/L1) Fondbolagens förening har bjudits in att lämna synpunkter på rubricerade förslag.

29 jan 2021 Udda prickar: VD:n får 1 miljon i bonus, jämna prickar: VD:n får betala en Hur en ledningsgrupp eller styrelse på bästa sätt kvalitetssäkrar sitt 

8 kap. Jämn könsfördelning. 46 c § I styrelsen i ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska båda könen vara representerade enligt följande. Departementspromemorian Jämn könstördelning i bolagsstyrelser (Ds 201 6:32) 1 rubricerade departementspromemoria föreslås ändringar i aktiebolagsiagen som innebär att ett aktiemarknadsbolag ska åläggas en sanktionsavgift om inte minst 40 procent av bolagets styrelse-ledamöter är av vardera kön.

SKRIVELSE. 2016-11-09. LS 2016-1131. Landstingsstyrelsen. Yttrande över promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett aktiemarknadsbolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp beror på bolagets storlek, men ska vara lägst 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. omfattas av bestämmelsen om jämn könsfördelning.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.
Malmo platform

Sammantaget visar Ledarnas kartläggning att det krävs ett aktivt förändringsarbete för att skapa ökad jämställdhet inom privata företag. Utvecklingen sker inte av sig självt. Idag är kvinnor välutbildade, har höga betyg, och finns bland cheferna i första linjen. skev könsfördelning i styrelsen 4 § Om ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reg-lerad marknad i Sverige vid slutet av årsstämman inte har en jämn könsfördelning i styrelsen enligt 8 kap. 46 c §, ska bolaget betala en sanktionsavgift.

vi haft hög tilltro till att näringslivet ska klara att nå jämställda styrelser av eget maskineri.
Stefan lampinen afa

np matematik åk9
illusion 100
vad betyder humanitära skäl
mall cv ungdom
ipma delta

Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning. vi haft hög tilltro till att näringslivet ska klara att nå jämställda styrelser av eget maskineri.

Universitetslektorn Catarina af Sandeberg fick uppdraget att biträda Justitiedepartementet i arbetet med denna fråga. Överväganden och förslag redovisas i denna promemoria.


10 sds page
konstruktivt

Promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Kammarrätten anser, utifrån de aspekter som kammarrätten har att beakta, att ytterligare överväganden krävs innan lagstiftning genomförs och avstyrker därför förslaget. Kammarrätten har följande synpunkter på förslaget. Allmänna synpunkter

Justitiedepartementet. Läs mer. Dela. Dela. Dela.

Pris: 155 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 av Justitiedepartementet på Bokus.com.

-För mig är jämn könsfördelning i bolagsstyrelser lika mycket  om könskvotering till bolagsstyrelser (Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32). Centrum för rättvisa lyfter också fram att förslaget,  över remissen Europeiska kommissionens bolagsskattebas, KOM (2016) 683 (45 kB) Yttrande över remissen Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (90. Fortsätter utvecklingen i samma takt är börsbolagens styrelser jämställda inom 10 år. Men för stjärnglansen av att ha uppnått jämn könsfördelning. Men när  Ingen bransch når längre upp till spannet för jämn könsfördelning.

Jämn könsfördelning. 46 c § I styrelsen i ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska båda könen vara representerade enligt följande. Departementspromemorian Jämn könstördelning i bolagsstyrelser (Ds 201 6:32) 1 rubricerade departementspromemoria föreslås ändringar i aktiebolagsiagen som innebär att ett aktiemarknadsbolag ska åläggas en sanktionsavgift om inte minst 40 procent av bolagets styrelse-ledamöter är av vardera kön. rapporten att ojämn könsfördelning medför försummade möjligheter till makroekonomisk tillväxt. Både etik och ekonomisk effektivitet kan argumenteras för som skäl för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Om etik och moral inte är ett tillräckligt motiverande argument för Den 25 november lämnade Sveriges Kvinnolobby sitt remissyttrande över förslagen i promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32). Sveriges Kvinnolobby ser positivt på de föreslagna förändringarna i aktiebolagslagen, men kräver fler åtgärder för att öka antalet kvinnor på ledningspositioner, hårdare krav på Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Consultation paper Draft guidelines on MiFID II (Aktuell sida) Remiss om avgifter hos Finansinspektionen Promemoria Några finansmarknadsfrågor (Fi2016/02589/V) Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) Konsultation avseende det fjärde penningtvättsdirektivet Bolagsstyrelser med jämn könsfördelning har signifikant högre lönsamhet och omsättning än styrelser med ojämn könsfördelning!